Veiligheid en meldcode

Veiligheid en meldcode

Een veilige omgeving

Een kind heeft een veilige omgeving nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. In een veilige omgeving wordt goed voor een kind gezorgd en is er geen sprake van verbaal of fysiek geweld. Wanneer we zorgen hebben over de veiligheid van een kind bespreken we dit met onze cliënten of ouder(s)/verzorger(s), en eventueel andere betrokkenen, en kijken we samen naar wat er nodig is om de veiligheid te vergroten. Deze hulp kan onderdeel zijn van de hulpverlening die door RIOzorg wordt geboden, maar er kan ook worden verwezen naar een andere zorgaanbieder.

Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld Kindermishandeling

Net als binnen het onderwijs, kinderdagverblijven en andere organisaties die betrokken zijn bij jeugdigen zijn de medewerkers van RIOzorg volgens de wet ‘Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld Kindermishandeling’ verplicht zorgen over veiligheid te signaleren,  bespreekbaar te maken met ouder(s)/verzorger(s) en de ernst van de zorgen te wegen. 

Bij (een vermoeden van) acuut of structureel huiselijk geweld of kindermishandeling zijn wij verplicht om Veilig Thuis anoniem te consulteren, waarbij wij gebruik maken van de expertise en adviezen op het gebied van het vergroten van de veiligheid. Als blijkt dat ingezette hulp onvoldoende leidt tot toename van veiligheid, wordt hiervan melding gedaan bij Veilig Thuis.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden via: 

Rijksoverheid Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

RIOzorg heeft een samenwerkingsrelatie met het Centrum Seksueel Geweld. Bij een ongewenste seksuele ervaring kan, in overleg en met toestemming van de cliënt, advies worden verkregen bij het Centrum Seksueel Geweld. Hierbij worden de gegevens van de cliënt gedeeld wanneer de cliënt hier toestemming voor heeft gegeven. Bij cliënten jonger dan 12 jaar wordt toestemming gegeven door de ouder(s)/verzorger(s).