Vanaf welke leeftijd mag het kind zelf een beslissing nemen over de behandeling?

Veelgestelde vragen

Praktische zaken

 • Vanaf welke leeftijd mag het kind zelf een beslissing nemen over de behandeling?

  Vanaf 16 jaar mogen jongeren zelf beslissingen nemen over hun medische behandeling. Zij hebben dezelfde patiënten rechten als volwassenen. In zaken die te maken hebben met hun gezondheid, worden zij dus niet meer als minderjarig beschouwd, ook al zijn ze nog geen 18 jaar.

 • Wat zijn de kosten voor het annuleren van de afspraak?

  Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd te worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is RIOzorg gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen. Voor elke gereserveerde afspraak geldt een no-show tarief van €64,15 per gereserveerd behandeluur.

 • Wat is een beschikking?

  Een beschikking Jeugdwet is een maatwerkvoorziening voor individuele hulp wanneer vrij toegankelijke voorzieningen niet toereikend zijn. Hier is een beschikking voor nodig. Kinderen en jongeren kunnen hiervan gebruik maken als ze worden doorverwezen door de huisarts, GGD-/jeugdarts of met gemeentelijke toestemming via het wijkteam of CJG.

 • Mijn kind is 17 jaar, ben ik nog op tijd met aanmelden?

  Bij de leeftijd 16-17 jaar wordt de haalbaarheid van afronding van het zorgtraject voor het 18e levensjaar bekeken.

 • Zijn jullie aan universiteiten verbonden?

  Omdat wetenschappelijk onderzoek en innovatie vaak hand-in-hand gaan, hebben wij bij RIOzorg het gespecialiseerde Team Innovatie & Onderzoek. Hiervoor werken we nauw samen met bijvoorbeeld universiteiten en hogescholen in Nederland (zoals Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam), maar ook met andere GGZ-organisaties.

 • Waar kan ik een klacht indienen?

  Onze behandelaren zetten zich in om de best mogelijke zorg te leveren. Hierover een compliment geven? Graag! Een opmerking, suggestie of klacht? Dan horen wij dit ook graag. Bij RIOzorg hechten we veel waarde aan jullie feedback om zo onze dienstverlening te verbeteren. Dit kan via ons klachtenformulier.

 • Is Online behandelen effectief? / efficiënt?

  Er zijn nog steeds veel ouder(s)/verzorger(s) die het idee hebben dat een fysieke behandeling effectiever is dan een online behandeling. Maar wist je dat veelal blijkt dat online behandelen net zo effectief is als een face-to-face (F2F) behandeling? RIOzorg biedt behandelingen zowel F2F (fysieke behandeling), blended (combinatie van fysieke en online behandeling) als 100% online aan. Snelle en goede zorg verlenen is hierbij voor ons het belangrijkste uitgangspunt.

 • Wat betekent het als je een classificatie krijgt?

  Classificeren betekent in klassen rangschikken, het ordenen van een aantal (gedrags)kenmerken. Diagnoses zijn niet gebaseerd op meetbare feiten, maar op wat kind of jongere en ouder(s)/verzorger(s) vertellen; en wat een behandelaar eventueel bij ze waarneemt.

 • Wat heb ik nodig om mijn kind/mij zelf bij RIOzorg aan te melden?

  Om bij ons zorg af te nemen en het aanmeldproces te starten, is er een verwijzing noodzakelijk. Jullie kunnen hiervoor terecht bij het wijkteam, de huisarts, de medisch specialist, de jeugdarts of bij de gemeente. Bij het aanmelden hebben wij ook een ingevuld toestemmingsformulier nodig.

 • Kan ik voorrang krijgen op de wachtlijst?

  Nee, dit is niet mogelijk. Indien de situatie van een kind of jongere escaleert en er sprake is van crisis of spoed dan is RIOzorg niet de aangewezen zorgaanbieder.

 • Wat kost een onderzoek?

  Onderzoeken welke onderdeel uitmaken van een regulier behandeltraject, vallen (met een verwijsbrief en bij een gecontracteerde gemeente) onder vergoede zorg. In andere gevallen maakt een onderzoek deel uit van de niet-vergoede producten, dit betekent dat de gemeente vanuit de Jeugdwet geen vergoeding geeft voor het onderzoek en ouder(s)/verzorger(s) zelf het onderzoek moet bekostigen. De kosten variëren hiervan. Per onderzoek staat vermeld wat de kosten zijn.

 • Hoelang is de wachttijd?

  Dit verschilt per locatie en per dag. Voor het actuele overzicht verwijzen we je graag door naar de wachtlijst.

 • Hoeveel kost een behandeling?

  RIOzorg heeft met meer dan 300 gemeenten een contract. Dit betekent dat met een verwijsbrief en woonachtig in een contracteerde gemeente, het behandeltraject bij RIOzorg wordt vergoed door de gemeente.

 • Wie moet er toestemming geven voor een behandeling bij jullie?

  We kunnen een aanmelding niet verwerken zonder de beide handtekeningen van de gezagdragende ouders.

 • Moet ik als ouder/verzorger ook mee in behandeling?

  Ouder(s)/verzorger(s) gaan niet in behandeling, maar worden wel betrokken bij psycho-educatie en overige behandelonderdelen waarbij informatie omtrent het gezin van meerwaarde is tijdens het behandeltraject.

 • Wat is het verschil tussen een psycholoog en een GZ-psycholoog?

  Basispsychologen kunnen geen hoofdbehandelaar zijn binnen de GGZ. Dit betekent dat basispsychologen werkzaam zijn onder een GZ-psycholoog of klinisch psycholoog. Er is dan regelmatig overleg over het verloop van de behandeling. Een GZ-psycholoog kan cliënten zelfstandig behandelen en mag een diagnose stellen.

 • Hoe gaan jullie om met onze persoonsgegevens?

  RIOzorg vindt zorgvuldige behandeling van jullie persoonlijke gegevens belangrijk. De afspraken hierover staan beschreven in ons privacyreglement.

 • Zijn de behandelingen altijd in het Nederlands?

  In principe wel. RIOzorg is er voor iedereen. Dat betekent dat wij iedereen behandelen. Wel vragen wij, wanneer één van de betrokkenen (cliënt, ouder(s)/verzorger(s)) de Nederlandse taal niet machtig is, een tolk in te schakelen. Op deze manier kunnen wij de behandeling samen met een tolk starten en vormgeven. Een tolk kan ingeschakeld worden door de zorgverzekering van één van de ouder(s)/verzorger(s).

 • Moet ik altijd naar de locatie komen?

  Afhankelijk van de gekozen behandelvorm dient de cliënt naar locatie te komen. Wij bieden behandelingen op een fysieke locatie, deels online/deels fysieke locatie, maar ook volledig online. Afhankelijk van de leeftijd van het kind, kan het zijn dat ouder(s)/verzorger(s) mee dienen te komen.

 • Wat doen jullie als mijn kind op de wachtlijst staat?

  Indien er uit de intake blijkt dat wij de cliënt kunnen behandelen, komt de cliënt bij ons in zorg. Dit betekent dat wij een zorgplicht hebben naar de cliënt en dat hij/zij ons, ondanks dat de behandeling nog niet is gestart, mag contacteren. Daarnaast informeren we jullie direct wanneer de behandeling kan starten.

 • Hoe meld ik mijn kind of mijzelf aan bij RIOzorg (jeugd-ggz)?

  Om bij ons zorg af te nemen en het aanmeldproces te starten, is er een verwijzing noodzakelijk. Men kan hiervoor terecht bij het wijkteam, de huisarts, de medisch specialist, de jeugdarts of bij de gemeente. De aanmelding verloopt via het online aanmeldformulier van RIOzorg.

Behandelingen

 • Mijn kind was vaak zijn handen, heeft hij last van dwang?

  Een voorbeeld van dwang is de gedachte om ziek te worden bij het schudden van een hand van een ander. Deze dwanggedachte kan leiden tot een dwanghandeling. Vaak is dit het onmiddellijk wassen van de handen. Daarbij gaat het kind of de jongere het handen schudden zo veel mogelijk uit de weg.

 • Gaat een dwangstoornis vaak gepaard met andere stoornissen?

  Een dwangstoornis gaat vaak samen met somberheid, een gedragsstoornis of ADHD.

 • Wat te doen als mijn kind het wel eens heeft over zelfmoord?

  Maak je je zorgen over iemand? Neem direct contact op met 113 Zelfmoordpreventie via hun website of bel gratis 0800-0113.

 • Is vluchten in (extreem) middelengebruik een indicatie voor somberheid bij mijn kind?

  Dit kan. Het is één van de kenmerken die kan duiden op somberheid bij het kind/de jongere.

 • Hoeveel kinderen hebben last van een tic/ticstoornis?

  Ongeveer 6 op de 100 kinderen heeft een ticstoornis.

 • Is een angststoornis erfelijk?

  Er zijn verschillende oorzaken van een angststoornis. Dit kunnen kenmerken zijn van het kind of de jongere zelf, maar ook die van de omgeving waarin ze opgroeien. Erfelijke aanleg kan ook een rol spelen. Een andere oorzaak is een onveilige gehechtheidsrelatie met de ouder(s)/verzorger(s). Die onveiligheid verhoogt de kans op het ontwikkelen van een angststoornis. Ook ingrijpende gebeurtenissen in het leven spelen een grote rol.

 • Gebruiken jullie een VR-bril bij de behandelingen?

  Ja. Per behandeling en cliënt wordt gekeken of de inzet van Virtual Reality passend is in het behandeltraject van RIOzorg. Het wordt alleen gebruikt als het van essentiële of toegevoegde waarde is in de behandeling. Virtual Reality wordt bij verschillende soorten angsten en traumaklachten gebruikt.

 • Wordt er altijd EMDR gebruikt bij traumabehandelingen?

  Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een goed werkende therapievorm voor traumaverwerking bij zowel kinderen als volwassenen. Deze succesvolle techniek helpt vastgelopen verwerking van traumatische ervaringen weer op gang. Dit gebeurt zonder uitgebreide gesprekken en in een zeer korte tijd.

 • Word je geboren met autisme?

  Met ASS word je geboren, het blijft gedurende je hele leven een rol spelen. Autisme is in hoge mate erfelijk, zo blijkt uit meerdere wetenschappelijke onderzoeken.

 • Kan mijn kind zijn tic goed onder controle krijgen na de behandeling?

  Dit is wel het streven. De behandeling van de ticstoornis kan kinderen veel voordelen bieden, zoals het beter concentreren, minder stress en lekker in je vel zitten. Het is niet zo dat de ticstoornis altijd weg is na de behandeling, maar het kind ervaart doorgaans een sterker gevoel van controle.

 • Verstrekken jullie ADHD-verklaringen?

  RIOzorg verstrekt geen ADHD-verklaring. Een diagnostisch verslag, behandelplan, (huisartsen)brief na diagnostiek of (huisartsen)brief bij afsluiting van het behandeltraject kan op initiatief van cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s) met derden gedeeld worden om bijvoorbeeld extra ondersteuning op school aan te vragen.

 • Wat betekent DSM?

  In de verslagen van RIOzorg is vaak de DSM IV en/of DSM-5 terug te vinden. DSM is de afkorting van ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’. Dit is het handboek voor de classificatie van psychische stoornissen. De eerste DSM verscheen in 1952. In de loop van de jaren verschenen vernieuwde versies. Vanaf 2017 wordt in Nederland gewerkt met de DSM-5 of DSM-V.

 • Wat is YourSkills?

  Universiteit Utrecht deed effectiviteitsonderzoek naar het gebruik van Virtual Reality en rollenspel bij de behandeling van agressieproblemen. Deze behandeling heet YourSkills, met als doelgroep jongens van 8 tot en met 13 jaar en 6 maanden. Door inzet van een Virtual Reality-bril of rollenspel leert deze doelgroep op een leuke, actieve en intensieve manier nieuwe vaardigheden om met boosheid om te gaan en sociale conflicten te voorkomen. RIOzorg heeft meegewerkt aan dit onderzoek.

 • Mijn kind scrollt urenlang door TikTok zonder sociale interactie, wat nu?

  Dit kan duiden, in combinatie met andere opvallendheden, op een gedragsprobleem.

 • ASS, klassieke autisme, asperger en PDD-NOS, wat is het verschil?

  Kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) verwerken informatie anders dan andere leeftijdsgenoten. ASS is de verzamelnaam en wordt nog niet zolang gebruikt.

 • Wanneer vertoont mijn puber echt een gedragsprobleem?

  Het wordt een gedragsprobleem als de puber bijvoorbeeld veelvuldig ruzie zoekt, driftig of agressief gedrag vertoont, maar ook bijvoorbeeld spijbelt, liegt of vecht.

 • Mijn kind heeft vaak nachtmerries, kan dit een trauma zijn?

  Ja. Op jonge leeftijd kan al een traumatische gebeurtenis plaatsvinden. Een trauma kan zomaar weer de kop opsteken, ook jaren later. Trauma kan gepaard gaan met heftige lichamelijke reacties. Symptomen zijn angst, boosheid of woede, prikkelbaar, somberheid of depressie, onrust, verdriet of slecht slapen en last krijgen van nachtmerries.

 • Is een druk kind, altijd een kind met ADHD?

  Hyperactiviteit is een belangrijk symptoom van ADHD, maar dit betekent niet dat het kind/de jongere direct ADHD heeft.

 • Behandelen jullie ook eetstoornissen?

  Nee, dit behandelen wij niet.

 • Zit mijn kind van vijf jaar alleen in een behandeling?

  Afhankelijk van de hulpvraag, maar over het algemeen vinden de behandelingen voor kinderen tot acht jaar plaats met alleen ouder(s)/verzorger(s) of gezamenlijk met hen plaats.

 • Kunnen we ook behandeling krijgen zonder onderzoek?

  Om een juiste behandeling toe te passen, hebben we altijd eerst een diagnose nodig. Dit doen wij in een diagnostisch gesprek. Bij het diagnostisch gesprek kijken behandelaars niet alleen naar wat er wordt verteld, maar ook hoe het kind/de jongere zich gedraagt bijvoorbeeld. We proberen een goed beeld te krijgen van alle factoren die invloed hebben op het gedrag en gevoel van het kind; alles om een zo goed mogelijk beeld te verkrijgen van de hulpvraag.

 • Hoe lang duurt een traject?

  Wij zien een behandeltraject bij RIOzorg als een hobbel tijdens het opgroeien; ons streven is daarom ook om het behandeltraject niet langer te laten duren dan noodzakelijk. Uit ervaring is gebleken dat een gemiddelde behandeling bij ons 4-8 maanden duurt.

 • Kan een onderzoek en/of behandeling ook geheel online plaatsvinden?

  Ja, dit is mogelijk. Doordat we met een bevlogen en gecertificeerd team van online experts werken, waarborgen wij een hoge kwaliteit met onze online behandelingen. Zo kunnen wij het kind/ de jongere op de juiste en verantwoorde manier onderzoeken/behandelen en begeleiden. Dit doen we via beveiligde, online behandelkamers, die bereikbaar zijn via een toegankelijk online platform.

 • Wat is het verschil tussen behandeling en begeleiding?

  Behandelen gaat om de inzet van doelgerichte en bewezen effectieve behandeltrajecten, vooraf gegaan door onderzoek. Begeleiden gaat om ondersteuning van kind of jongere (en omgeving) in het dagdagelijks leven.

 • Helpen jullie ook bij prikangst?

  Ja, deze hulpvraag behandelen wij ook. Vaak wordt hierbij ook Virtual Reality gebruikt.

 • Geven jullie ook behandeling aan ouder(s)/verzorger(s)?

  We behandelen het kind als jeugd-ggz. Maar we bieden ook systeemtherapie. Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie, ook wel relatie- of gezinstherapie genoemd, met als meest relevant kenmerk dat belangrijke naasten zoals ouders en broer(s) en/of zus(sen) betrokken worden bij de therapie.

 • Mijn kind wordt gepest, helpen jullie hier ook bij?

  Pesten als losstaand probleem is niet te behandelen, mogelijke onderliggende ontwikkelingsproblemen kunnen worden onderzocht en worden behandeld bijvoorbeeld bij vermoeden van gepest worden wegens (gedragskenmerken van) ADHD of ASS.

 • Mijn kind is somber, betekent dit dat hij/zij depressief is?

  Dit kan. Lees voor meer signalen en informatie verder op de pagina somberheid.

 • Krijgt mijn kind een label als ik hem/haar aanmeld bij jullie?

  De visie bij RIOzorg is dat wij niet in labels of classificaties willen denken; wij zien een kind of jongere die vastloopt en hulp nodig heeft. Wij kijken naar de talenten en mogelijkheden; elke hulpvraag is anders en elk kind/jongere is uniek. Ondanks onze open visie, werken wij alsnog met deze classificaties voor gemeente/zorgverzekeraars.

 • Schrijven jullie altijd medicatie voor bij ADHD?

  Nee, dit gebeurt in overleg met ouder(s)/verzorger(s) en kind of jongere als behandeling zonder medicatie onvoldoende vooruitgang oplevert, als de handvatten van (cognitieve gedrags)therapie niet toereikend genoeg blijken.

 • Ik weet niet wat voor een probleem mijn kind heeft, doen jullie ook onderzoek?

  Ja, voorafgaand aan de behandeling doen wij eerst onderzoek naar alle aspecten die belangrijk zijn om mee te nemen om een zo duidelijk mogelijk beeld van ontwikkelings- en gedragsproblemen in kaart te brengen. Het onderzoek is onderdeel van het behandeltraject. RIOzorg doet niet alleen onderzoek naar de oorzaak van het gedrag van een kind of jongere, maar kijkt ook naar de talenten die zij kunnen gebruiken om zich verder te ontwikkelen.

Voor scholen en verwijzers

 • Welke kwaliteitscertificaat hebben jullie?

  Om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen, heeft RIOzorg het NEN-EN-ISO 15224:2017 kwaliteitscertificaat.

 • Is er een algemene folder van jullie te downloaden?

  Via https://riozorg.nl/downloads/ zijn er diverse interessante flyers te downloaden, waaronder de algemene flyer over RIOzorg

 • Wat wisselen jullie aan gegevens uit met andere zorgverleners?

  Bij RIOzorg werken wij met een multidisciplinair team. In deze samenwerking worden cliëntgegevens uitgewisseld. Zo nodig werkt RIOzorg ook samen met externe hulpverleners. Vooraf worden kind, jongere en/of ouder(s)/verzorger(s) hierover altijd geïnformeerd. Als uitwisseling van gegevens tussen hulpverleners onwenselijk is, kan vooraf bezwaar gemaakt worden.

 • Zijn jullie een WTZi erkende organisatie?

  Ja, RIOzorg is een WTZi erkende organisatie werkzaam binnen de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg.

 • Wat zijn de contra-indicaties bij RIOzorg?

  Jonger dan 4 jaar en ouder dan 18 jaar, primaire leerstoornis (zoals dyslexie), IQ onder de 70 (70-80 ter beoordeling aan de behandelaar), complexe systeemproblematiek (zoals psychiatrische problematiek, verslaving ouders/verzorgers), eetstoornissen en een hoog risico op crisis/spoed (zoals suïcide, delinquentie).

 • Hebben jullie een handig schema waar ik in één oogopslag kan zien hoe jullie werken?

  Ja, het stroomschema is hiervoor handig: bekijk stroomschema.

 • Hoe blijf ik op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van RIOzorg of over het domein kind en jeugd?
 • Krijg ik een afsluitende brief als het behandeltraject is afgerond van een kind welke ik heb doorverwezen?

  Als het behandeltraject wordt afgesloten (of een cliënt wordt doorverwezen) dan volgt een afsluitende huisartsenbrief met het behandeleffect en de hieruit voortkomende adviezen. Ouders ontvangen hiervan een kopie.

 • Ontvangt school een verslag na een behandeltraject?

  Als het behandeltraject wordt afgesloten en/of een cliënt wordt doorverwezen komt er een afsluitende huisartsenbrief met daarin beschreven het behandeleffect en de adviezen. Hiervan ontvangen ouders ook weer een kopie.

 • Mag ik als verwijzer aansluiten bij de (online) intake?

  Uitsluitend op verzoek en met toestemming van ouder(s)/verzorger(s) is dit mogelijk.

 • Behandelt RIOzorg ook ambulant op scholen?

  Nee, in een aantal regio’s is onze behandellocatie in een school gevestigd maar wij behandelen niet per kind/jongere in de eigen school.

 • Heb ik een vast contact persoon binnen RIOzorg?

  Dit is wel het streven! We werken met relatiemanagers die een eigen regio vertegenwoordigen. Zo weten zij als geen ander welke ontwikkelingen zich afspelen met betrekking tot kind en jeugd in jullie regio.

 • Kan ik (als zorgprofessional) vrijblijvend een casus voorleggen?

  Ja, dit kan met één van onze relatiemanagers. Kijk voor meer informatie op de pagina voor scholen en verwijzers.