Innovatie & Onderzoek

Innovatie & Onderzoek

Zorginnovatie bij RIOzorg

Bij RIOzorg werken we graag met innovatieve manieren van behandelen. Een innovatie betekent een verandering die nieuw is, zoals een nieuwe methode uitproberen of nieuwe manieren van werken testen. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van nieuwe, kwalitatief hoogwaardige  behandelingen en werkwijzen. 

Wanneer we een nieuwe methodiek uitproberen, onderzoeken we standaard of deze daadwerkelijk beter werkt dan wat we al deden. Door onze zorgkwaliteit waar mogelijk te verbeteren en te blijven doen waarvan we weten dat het goed werkt, houden we onze zorgkwaliteit hoog.

Omdat wetenschappelijk onderzoek en innovatie vaak hand-in-hand gaan, hebben wij bij RIOzorg het gespecialiseerde Team Onderzoek & Innovatie. Hierin werken gepromoveerde onderzoekers  respectievelijk regiebehandelaren. Wetenschappelijke inzichten en ervaringen in de zorgpraktijk kunnen hierdoor worden geïntegreerd zodat we kinderen en jongeren nog beter kunnen helpen tijdens onze behandeltrajecten.

Wetenschappelijk onderzoek bij RIOzorg

Door inzet van wetenschappelijk onderzoek wordt meer kennis opgedaan over hoe bepaalde klachten ontstaan, waar deze mee samenhangen en hoe we ze zo goed mogelijk kunnen behandelen. Dit doen we bijvoorbeeld door informatie te verzamelen van groepen kinderen en jongeren  met dezelfde soort klachten en deze vervolgens te vergelijken met een groep die daar geen of minder last van heeft. 

Hiervoor werken we nauw samen met bijvoorbeeld universiteiten en hogescholen in Nederland (zoals Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam), maar ook met andere GGZ-organisaties. De uitkomsten van onze onderzoeken integreren we direct in de behandelpraktijk, zodat we continu onze zorgkwaliteit blijven verbeteren.

Bij RIOzorg vinden we wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek belangrijk omdat we hierdoor  meer inzicht krijgen in wat maakt dat wij kinderen en jongeren die bepaalde klachten ervaren  zo goed mogelijk kunnen helpen. Zo kijken we bijvoorbeeld naar wat helpt om kinderen en jongeren hun behandeltraject naar tevredenheid af te kunnen laten ronden, of we alle doelen behaald hebben zodat ze  zonder hulp verder kunnen. Op  deze manier weten wij ook wat we goed doen en wat nog vatbaar is voor verbetering. 

Input van de cliënt zelf

Om adequaat onderzoek te kunnen uitvoeren, hebben we input nodig van ouder(s)/verzorger(s), jongeren en kinderen. Daarvoor gebruiken wij vragenlijsten die we standaard opsturen aan het begin en aan het eind van een behandeltraject. Aan het begin van het traject kan in het toestemmingsformulier worden aangegeven of wij deze gegevens anoniem mogen gebruiken voor ons onderzoek. We kunnen ieders hulp altijd goed gebruiken voor het wetenschappelijk onderzoek, zo kunnen we innoveren en steeds betere behandeltrajecten bieden. 

Samenwerkingen van onderzoeksprojecten

Naast het zelf uitvoeren van onderzoeken, werken we regelmatig mee aan lopende onderzoeksprojecten. Aan sommige of alle cliënten die bij ons in behandeling zijn, wordt gevraagd  om hieraan mee te doen. Dit betreft doorgaans het invullen van extra vragenlijsten of het  afnemen van taakjes, voorzien van een duidelijke uitleg. Soms staat hier een kleine beloning tegenover, dit  hangt af van het project. Door ons in te zetten voor onderzoek en innovatie, dragen we niet alleen bij aan kennisontwikkeling, maar ook zijn we eveneens goed op de hoogte van nieuwe zorgontwikkelingen.

Samenwerking met Universiteit van Amsterdam

Sinds een aantal jaren werken RIOzorg en prof. dr. Bram Orobio de Castro van de Universiteit van Amsterdam productief samen aan diverse onderzoeksprojecten. Eén van de hoogtepunten van deze samenwerking is dat onderzoek door onder andere RIOzorg-collega dr. Wieteke Hiemstra (teamcoördinator en onderzoekscoördinator binnen RIOzorg) resulteerde in wetenschappelijke inzichten in de relatie tussen sociale informatieverwerking en het zelfbeeld van kinderen met gedragsproblemen, internationale wetenschappelijke publicaties en in een promotie.

Klinische en onderzoeksstage studenten Orthopedagogiek UvA

Daarnaast is een gezamenlijke onderzoekslijn ontstaan, zodat op structurele wijze met zowel korte- als langetermijn doelstellingen samenwerking kan plaatsvinden. Het doel hiervan is telkens gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek op te zetten dat de kwaliteit van zorg beter inzichtelijk maakt en verder verbetert. Hierdoor kunnen zorgtrajecten niet alleen efficiënter en doelgerichter ingezet worden, maar kan kennis ook toegepast worden bij het informeren van financiers (gemeenten) en in breder beleid. Om dit doel te bereiken werken we volgens het principe van ‘samen lerend doen’ (in: ‘Van ‘evidence-based practice’ naar ‘samen lerend doen wat werkt’, NJI werkgroep, 2018).

Binnen deze samenwerking wordt elk studiejaar de kans geboden aan drie studenten van de master Orthopedagogiek aan de UvA een klinische- en onderzoeksstage te lopen binnen RIOzorg. Zij schrijven hun scriptie over een zelfgekozen onderwerp binnen de kaders van de gezamenlijke onderzoekslijn, daarnaast helpen zij bij dataverzameling.

In 2020 heeft dit geleid tot interessante onderzoeken op het gebied van cliënttevredenheid en het behalen van gestelde doelen bij angstklachten, de mate van belang van vertrouwen van ouders in de behandeling van hun kind, en welke verbeteringen wij kunnen doorvoeren als het gaat om culturele verschillen.

YourSkills: een onderzoek naar agressieproblemen door Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht deed van 1 juni 2019 tot 1 januari 2021 een effectiviteitsonderzoek  naar het gebruik van Virtual Reality en rollenspel bij de behandeling van agressieproblemen. Deze behandeling heet YourSkills, met als doelgroep jongens van 8 tot en met 13 jaar en 6 maanden. Door inzet van een Virtual Reality-bril of rollenspel leert deze doelgroep op een leuke, actieve en intensieve manier nieuwe vaardigheden om met boosheid om te gaan en sociale conflicten te voorkomen. RIOzorg heeft meegewerkt aan dit onderzoek. 

Intussen is onze collega dr. Sophie Alsem in maart 2023 gepromoveerd op de inzet van Virtual Reality door de training YourSkills te ontwikkelen, waarin kinderen op een actieve manier nieuwe vaardigheden oefenen. Ook deed zij onderzoek naar de twee werkzame principes van Your Skills: leren omgaan met boosheid én leren het gedrag van anderen positiever te interpreteren. Sophie is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en als psycholoog Kind en Jeugd werkzaam bij RIOzorg.

Onderzoek ‘Afleiders in de klas’ (Universiteit Utrecht)

Een ander project waaraan wordt gewerkt is ‘Afleiders in de klas’. RIOzorg werkt mee aan een wetenschappelijk onderzoek naar twee nieuwe werkgeheugentaken in samenwerking met Universiteit Utrecht en UMC Utrecht. De taken zijn ontwikkeld om een goede vergelijking te kunnen maken tussen de capaciteit van het werkgeheugen in een gestructureerde setting en in de klas, in het kader van neuropsychologisch onderzoek. Zo kunnen we nog beter inzicht krijgen in  de mogelijkheden van het kind in de klas en aanpassingen die mogelijk kunnen helpen.

Project met zonMW omtrent schaduwkanten

ZonMW staat voor het ontwerpen van programma’s en financiert onderzoek en vernieuwing in gezondheid, zorg en welzijn. RIOzorg werkt samen met hen aan de workshop ‘Schaduwkanten van het ouderschap en praten over eenzaamheid’. Veilig opgroeien van kinderen is een belangrijk thema vanuit de overheid en binnen professionele zorg- en onderwijsorganisaties. Maar ‘gewoon’, informeel praten over het grootbrengen van kinderen in  relatie tot veiligheid doen we niet gemakkelijk. Mogelijk rust er een taboe op praten over de kwetsbaarheid en complexiteit van ouderschap en opvoeding. Tijdens de workshop gaat men in gesprek over de schaduwkanten van het ouderschap en worden beroepskrachten getraind die in hun werk te maken hebben met de Meldcode Huiselijk Geweld.

Virtual Reality: het nabootsen van een ‘andere’ wereld

Virtual Reality (afgekort: VR), ook wel virtuele werkelijkheid genoemd, is een techniek waarbij een realistische situatie wordt nagebootst in een gesimuleerde omgeving. Een kind of jongere hoort en ziet niets meer van de ruimte waarin hij/zij zich op dat moment bevindt, maar enkel datgene wat uit de VR-bril komt. Virtual Reality geeft het gevoel dat kind of jongere mentaal en fysiek in een andere wereld is. Sinds dit jaar (2023) behandelen we op deze wijze bij RIOzorg en de eerste reacties zijn positief. Per behandeling en cliënt wordt gekeken of de inzet van Virtual Reality passend is in de behandeling bij RIOzorg. Het wordt alleen gebruikt als het van essentiële of toegevoegde waarde is tijdens een behandeltraject. Met de VR-bril wordt het kind of de jongere in een veilige omgeving, veelal de reguliere behandelkamer van RIOzorg, geholpen met angsten en/of trauma. Behandelingen met een Virtual Reality bril vinden plaats op de behandellocaties van RIOzorg in Den Haag, Amersfoort, Arnhem en Tilburg.

Een dag als coördinator wetenschappelijk onderzoek bij RIOzorg

“Door het centrum van Den Haag fiets ik naar mijn werk, daar pak ik een kopje koffie en praat ik even bij met mijn collega’s. Vandaag begint met een overleg met een groepje stagiaires, waarin we onze strategie voor de dataverzameling doorspreken. Ieder heeft zelf een interessant onderwerp uitgekozen om meer zicht te krijgen op de kwaliteit van zorg; samen verdelen we de taken en voeren we ze  uit. Daarna schrijf ik verder aan een onderzoeksvoorstel dat we in samenwerking met andere organisaties gaan indienen bij ZonMw. Na een gezellige lunch schrijf ik een stukje voor in de interne nieuwsbrief, waarin ik de cliënttevredenheid beschrijf en vooral graag positieve feedback doorgeef aan collega’s (meer doen van wat goed werkt). Hierop volgt een (online) ronde tafel van een gemeente om het te hebben over de outcome indicatoren. Dat geeft weer stof tot nadenken.. Als afsluiter heb ik met de Manager Zorg een brainstormmoment over hoe we onze data nog beter kunnen benutten. Op naar nog betere zorg!”

Enthousiast geworden om bij ons te komen werken? We zijn altijd op zoek naar gedreven zorgprofessionals, zoals GZ-psychologen. Bekijk ons actuele vacatureaanbod.