Aanpak

Aanpak

Bij RIOzorg (jeugd-ggz) kun je terecht voor behandeling van autisme, ADHD, angst, dwang, gedragsproblemen, tics, trauma en somberheid. Maar ook voor begeleiding thuis (door onze gezinscoaches) en preventieve trainingen ten behoeve van sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij bieden zowel basis GGZ alsmede specialistische GGZ; hierbij kijken wij altijd naar het kind/de jongere en de hulpvraag die zij hebben.

BGGZ

Basis geestelijke gezondheidszorg

Dit is onderzoek en behandeling van lichte, niet complexe klachten.

SGGZ

Specialistische geestelijke gezondheidszorg

Dit is onderzoek en behandeling gericht op ingewikkelde problemen.

Onderzoek om vanuit talenten te ontwikkelen

RIOzorg doet niet alleen onderzoek naar de oorzaak van het gedrag van een kind of jongere, maar kijkt ook naar de talenten die zij kunnen gebruiken om zich verder te ontwikkelen. Hun omgeving, zoals bijvoorbeeld het gezin, school, buurt/op straat, vrienden, hobby en sportclub, speelt hierbij een belangrijke rol. Tijdens het onderzoek en de behandeling hebben wij aandacht voor al deze aspecten.

Intelligentieonderzoek

Een intelligentieonderzoek kan vragen beantwoorden op het gebied van de capaciteiten van het kind. Ook kunnen afwijkende prestaties door de intelligentie van jullie kind ermee verklaard worden.

Schoolobservatie

Hoe een kind functioneert in hun leeromgeving kan soms belangrijke informatie opleveren tijdens een behandeling. Wanneer dit nodig blijkt te zijn, vindt er een observatie plaats.

Persoonlijkheidsonderzoek

Tijdens een persoonlijkheidsonderzoek brengen wij de belevingswereld van het kind in kaart. Wat is hun zelfbeeld? Hoe reageren ze op bepaalde situaties? Wat vinden ze leuk of juist lastig?

Neuropsychologisch onderzoek

Neuropsychologisch onderzoek is één van de mogelijkheden voor het in kaart brengen van oorzaken. De testresultaten van het onderzoek geven inzicht in de relatie tussen de werking van de hersenen en het gedrag.

Start aanmeldproces | Verwijzing en vergoeding

Om bij ons zorg af te nemen en het aanmeldproces te starten, is er een verwijzing noodzakelijk. Men kan hiervoor terecht bij het wijkteam, de huisarts, de medisch specialist, de jeugdarts of bij de gemeente.

Stap 1 | Aanmelding

Stap 2 | Intake

  • Nadat de online aanmelding binnen is, neemt een behandelaar van RIOzorg contact op met de cliënt. Aan de hand van deze intake kan RIOzorg daarna bepalen of wij de juiste zorg in huis hebben om te helpen.
  • Indien er uit de intake blijkt dat wij de cliënt kunnen behandelen, komt de cliënt bij ons in zorg. 

Stap 3 en 4 | Diagnostisch gesprek / start behandeltraject

  • Ons streven is om zo snel mogelijk nadat de intake met de cliënt heeft plaatsgevonden, een diagnostisch gesprek in te plannen. 

Hoelang zijn de wachttijden voordat het traject wordt gestart?

Ons streven is om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Momenteel is dit gemiddeld tussen de 2-4 maanden. Dit termijn gaat in na acceptatie/in zorg (dit wordt in het intakegesprek duidelijk). Kijk voor het actuele overzicht op wachttijden.

Wat behandelen wij wel en wat behandelen wij niet?

Kijk voor het actuele overzicht op over RIOzorg.

Nooit alleen medicatie

RIOzorg zoekt naar oplossingen waarbij ouder(s)/verzorger(s) en kind of jongere verantwoordelijk blijven. Zo voorkomen we dat er een afhankelijkheidsrelatie ontstaat waardoor het zorgtraject onnodig lang duurt. Medicatie wordt, indien nodig, alleen ingezet als hulpmiddel; nooit als een op zichzelf staande therapie. Het is goed om te weten dat we niet op elke behandellocatie medicatie kunnen voorschrijven. Medicatie wordt dan ook altijd in combinatie met psycho-educatie en vaak ook met begeleiding van ouder(s)/verzorger(s) gegeven. Medicatieoverdracht naar de huisarts vindt pas plaats als de situatie is gestabiliseerd. Onze ervaren artsen begeleiden kinderen met medicatie gemiddeld zo’n 10 tot 18 maanden. De schriftelijke overdracht is altijd voorzien van een plan voor de toekomst dat met ouder(s)/verzorger(s) en kind of jongere is besproken.

Systeemtherapie bij RIOzorg

Wanneer een kind of jongere een probleem ervaart in hun ontwikkeling, bijvoorbeeld bij de aanwezigheid van somberheid of ADHD, kan dit invloed hebben op het hele gezin. De wijze waarop je als gezinslid reageert kan ook weer invloed hebben op het kind of de jongere. Tijdens de behandeling van onze kinderen en jongeren is er daarom ook voldoende aandacht voor het hele gezin. Ouder(s)/verzorger(s), eventuele broer(tjes) en zus(jes). Deze aandacht komt in de vorm van systeemtherapie

De Nederlandse taal niet machtig?

RIOzorg is er voor iedereen. Dat betekent dat wij iedereen behandelen. Wel vragen wij, wanneer één van de betrokkenen (cliënt, ouder(s)/verzorger(s)) de Nederlandse taal niet machtig is, een tolk in te schakelen. Op deze manier kunnen wij de behandeling samen met een tolk starten en vormgeven. Een tolk kan ingeschakeld worden door de zorgverzekering van één van de ouder(s)/verzorger(s).

Betrekken van de school

RIOzorg werkt in het belang van kind of jongere graag samen met school, omdat zij zich hier een groot gedeelte van de week bevinden. Dit betekent dat wij jongere (vanaf 16 jaar) of ouder(s)/verzorger(s) toestemming vragen voor het uitwisselen van informatie met school. Het kan voorkomen dat één van onze behandelaren in de klas van kind of jongere meekijkt: een schoolobservatie. De observatie is afhankelijk van de hulpvraag, dit doen wij niet standaard tijdens het behandeltraject. Dit vindt altijd in overleg plaats. Ook streven wij ernaar om de leerkracht, na het onderzoekstraject, handelingsgerichte adviezen te geven hoe om te gaan met de hulpvraag van kind of jongere. Eventuele schooladviesgesprekken worden op de school van de cliënt gevoerd. De behandelaar maakt een afspraak met ouder(s)/verzorger(s), cliënt en school. 

Uitwisseling van gegevens

Bij RIOzorg werken wij met een multidisciplinair team. In deze samenwerking worden cliëntgegevens uitgewisseld. Zo nodig werkt RIOzorg ook samen met externe hulpverleners. Vooraf worden kind, jongere en/of ouder(s)/verzorger(s) hierover altijd geïnformeerd. Als uitwisseling van gegevens tussen hulpverleners onwenselijk is, kan vooraf bezwaar gemaakt worden.